S.N. Title Group Published Date
1. वैदेशिक अध्ययन/तालिम (Swiss Government) छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धी Scholarship 2019-09-24   डाउनलोड
2. JDS Promotion Seminar सम्वन्धी सूचना (२०७६।०५।१३) Scholarship 2019-08-30   डाउनलोड
3. GRIPS Masters/Ph.D. अध्ययन/छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धी सूचना (२०७६।०५।१३) Scholarship 2019-08-30   डाउनलोड
4. JDS अध्ययन/छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धी सूचना (२०७६।०५।१३) Scholarship 2019-08-30   डाउनलोड
5. वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना । (२०७६।३।५ ) Scholarship 2019-06-20   डाउनलोड
6. वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना । (२०७६।३।३ ) Scholarship 2019-06-19   डाउनलोड
7. सूचना २०७६।२।२८ Scholarship 2019-06-11   डाउनलोड
8. वैदेशिक अध्ययन छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धी सूचना । (२०७६।२।१३ ) Scholarship 2019-05-30   डाउनलोड
9. छात्रवृत्ति सम्बन्धमा । (२०७५।१२।२६) Scholarship 2019-04-10   डाउनलोड
10. वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धी सूचना । (२०७५।११।२८ ) Scholarship 2019-03-24   डाउनलोड
11. वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना । (२०७५।११।७ ) Scholarship 2019-02-19   डाउनलोड
12. वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । Scholarship 2018-12-23   डाउनलोड
13. JDS अध्ययन/छात्रवृत्तिमा आवेदनका लागि कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । Scholarship 2018-08-22   डाउनलोड
14. वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । Scholarship 2018-07-13   डाउनलोड