S.N. Title Group Published Date
1. छात्रवृत्ति सम्बन्धमा । (२०७५।१२।२६) Scholarship 2019-04-10   डाउनलोड
2. वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धी सूचना । (२०७५।११।२८ ) Scholarship 2019-03-24   डाउनलोड
3. वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना । (२०७५।११।७ ) Scholarship 2019-02-19   डाउनलोड
4. वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । Scholarship 2018-12-23   डाउनलोड
5. JDS अध्ययन/छात्रवृत्तिमा आवेदनका लागि कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । Scholarship 2018-08-22   डाउनलोड
6. वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । Scholarship 2018-07-13   डाउनलोड