S.N. Title Group Published Date
1. Proactive Disclosure on RIT (Baishakh - Asar 2077) Right to Information 2020-07-23   डाउनलोड
2. Proactive Disclosure on RIT (Magh - Chaitra 2076) Right to Information 2020-04-27   डाउनलोड
3. Proactive Disclosure on RIT (Kartik - Poush 2076) Right to Information 2020-01-21   डाउनलोड
4. Proactive Disclosure on RIT (Shrawan - Ashwin 2076) Right to Information 2019-11-01   डाउनलोड
5. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ वमोजिम सार्वजनिक गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सूचनाहरुको प्रकाशन । Right to Information 2019-07-30   डाउनलोड