Published Date : 2018-05-20 (Modified Date : 2018-05-30)
 • वातावरण नीति, कार्यनीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांङ्कन तथा  अध्ययन, अनुसन्धान, प्रकाशन तथा प्रवर्द्धनको कार्य गर्ने एवम वातावरणीय स्वच्छता कायम सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन गर्ने गराउने,
 • वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन अध्ययन, स्वीकृति एवं सम्बन्धित कार्य गर्ने, वातवरणीय अनुगमन तथा परीक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने गराउने,
 • वातावरणीय मापदण्ड विकास, नीति तथा कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
 • प्रदुषण नियन्त्रण सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानुन, मापदन्ड तयारी, कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगगन गर्ने र प्रदूषण नियन्त्रणका प्रविधि सम्बन्धी सूचनाहरु संकलन एवम विकास सम्बन्धी गर्ने गराउने,
 • प्रदूषण नियन्त्रण गर्नका लागि नीतिगत कार्यहरु गर्ने ।
 • प्राकृतिक स्रोतमा पर्ने असरहरुको मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने वा सो सम्बन्धी प्राविधिक राय उपलब्ध गराउने,
 • वातावरणीय मापदण्ड विकासका लागि अन्य मुलुकहरुमा अवलम्बन भइसकेका मापदण्डहरुलाई देश भित्र लागू गर्नका लागि प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्न सहयोग पर्याउने,
 • स्थानीय निकायहरुका वातावरण संरक्षण प्राविधिकहरुलाई वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा आवश्यक योजना तयार गरी गोष्ठी, कार्यशाला तथा तालिमको आयोजना गर्ने, गराउने,
 • उद्योगहरुलाई सोझै वा स्थानीय निकायहरु मार्फ प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र जारी गर्ने गराउने कार्यमा सहयोग पर्याउने,
 • सबैखाले संरक्षणको प्रयासमा प्रदूषण नियन्त्रण कार्यलाई प्राथमिकता दिनको लागि आवश्यक मार्गनिर्देश तयार गर्ने  गराउने,
 • वातावरण संरक्षणका लागि नेपाल सरकार तथा अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय निकायहरुसंगको सहयोगमा वातावरण संरक्षण कोष विकास एवं विस्तार गर्नका लागि आवश्यक कार्य गर्ने गराउने,
 • वातावरण संरक्षण कोषबाट गरिने वाषिर्क कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी कार्य गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने,
 • विभिन्न सम्बेदनशील स्थानहरुमा वातावरणीय ह्रास कम गर्नको लागि आवश्यक औद्योगिक स्थानान्तरण योजना निर्माण गर्ने, गराउने,
 • विकिरण तथा हानीकारक रसायनको आयात निर्यात नियमनका साथै अन्य क्षेत्रमा भएको प्रयोगबाट जनजीवनमा पर्ने र पर्न सक्ने प्रभाव वारे अध्ययन गरी आवश्यक सुरक्षा प्रणाली अवलम्बनका लागि तथ्यांक संकलन गर्ने र विश्लेषण गर्ने गराउने,
 • वातावरण संरक्षण तथा प्रवर्द्धन एवं व्यवस्थापनको लागि वातावरणीय सुशासन सम्बन्धी कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
 • वातावरण, रसायन सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय महासन्धिहरु Stockholm, Minamata, Rotterdam, Basel साथै UNEP, SACEP/SAARC, Male Declaration को केन्द्रविन्दुले गर्नु पर्ने कार्यहरु गर्ने, गराउने ।
 • जैविक विविधतासँग अन्तरसम्बन्धित अर्न्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरु जस्तै जैविक विविधता महासन्धि (CBD), यस अर्न्तर्गतका अभिसन्धि तथा संयन्त्रहरु, र्साईटिस महासन्धि, रामसार महासन्धि तथा UNESCO, GTF, SAWEN लगायतका द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सन्धि, सम्मेलन र समझदारीहरुको  सर्म्पर्क, समन्वय र सहकार्य गर्ने गराउने,
 • जैविक विविधतासंग सम्वन्धी राष्ट्रिय र अर्न्तर्राष्ट्रिय कानून कार्यान्वयन गर्ने,
 • जैविक विविधता सम्वन्धी अध्ययन अनुसन्धान कार्यमा विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुसंग समन्वय गर्ने,
 • राष्ट्रिय र अर्न्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता सम्वन्धी क्षमता विकासका कार्य गर्ने गराउने,
 • परम्परागत जैविक प्रविधि र ज्ञानको अभिलेखीकरण सम्वन्धी नीतिगत कार्य गर्ने,
 • जैविक विविधता विषयमा राष्ट्रिय र अर्न्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसंग समन्वय गर्ने गराउने,
 • राष्ट्रिय र अर्न्तर्राष्ट्रिय अध्ययन अनुसन्धान अनुमति प्रदान गर्ने सम्वन्धी कार्य गर्ने,
 • जैविक विधतासंग सम्बन्धित राष्ट्रिय र अर्न्तर्राष्ट्रिय मिटिङ्ग, सेमिनार तथा गोष्ठीहरुको आयोजना गर्नेे,
 • जैविक विविधता सम्वन्धी महासन्धि तथा अभिसन्धिहरुको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना एवं राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयारी गर्ने कार्य गर्ने,
 • जैविक विविधता सम्वन्धी भू परिधीय कार्यक्रम र आयोजनाहरुको समन्वय र सहकार्य गर्ने,
 • जैविक विविधता संरक्षणमा परस्थानीय प्रजातिको संरक्षणको लागि वनस्पति उद्यान र प्राणी उद्यान लगायत हात्तीसार, चिडियाखाना व्यवस्थापन सम्वन्धी नीतिगत कार्यहरु गर्ने ।

शाखाहरु

 • वातावरण मापदण्ड तथा अनुगमन शाखा
 • वातावरणीय प्रभाव अध्ययन शाखा
 • आयोजना सहजीकरण शाखा
 • जैविक विविधता शाखा
 • वन जैविक प्रविधि शाखा