Published Date : 2018-05-15 (Modified Date : 2021-12-13)

 

           जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा

 1. जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरु तर्र्जुमा गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने
 2. जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, गराउने,
 3. जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वार्षिक वस्तुस्थिति प्रतिवेदन तयारी र प्रकाशन गर्ने गराउने,
 4. जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरुको सम्पर्क विन्दु भई काम गर्ने,
 5. जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा विभिन्न निकायहरु एवं संघसंस्थाहरुबाट भए गरेका तथा हुने कार्यहरुको संयोजन एंव सहजीकरण गर्ने गराउने,
 6. जलवायु परिवर्तन परिषद्को बैठक आयोजनामा सहजीकरण गर्ने,
 7. जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरु तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने
 8. जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वार्ताको लागि आवश्यक राष्ट्रिय कार्यपत्रहरु तयार गर्ने गराउने,
 9. हरितगृह ग्याँसहरुको आधार तह (Reference Level) तयार गर्ने, अनुगमन गर्ने र आवधिक प्रतिवेदनहरु तयार गरी पेश गर्ने 
 10. जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रमहरुकोलागि प्राविधिक एंव आर्थिक सहयोग जुटाउन प्रस्तावहरु तयार गर्ने, गराउने
 11. जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा गोष्ठी, कार्यशाला तथा तालिमको आयोजना गर्ने गराउने,
 12. जलवायु परिवर्तनबाट हुन सक्ने प्रभाबलाई न्यून गर्न, गराउन अन्य कार्यहरु गर्ने, गराउने,
 13. स्वच्छ विकास संयन्त्रको Designated National Authority (DNA)  भई कार्य गर्ने,
 14. हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन बढी गर्ने क्षेत्रको पहिचान गरी स्वच्छ ऊर्जा एवं हरित उत्पादकत्व सम्बन्धी प्रबद्र्धनात्मक कार्य गर्ने गराउने,
 15. रेड कार्यान्वयन केन्द्रलाई प्राबिधिक सहयोग उपलब्ध गराउने,
 16. अन्तरराष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरुपको हरित गृह ग्याँस उत्सर्जन लगायतका राष्ट्रिय प्रतिबेदनहरु तयारी गरी पेश गर्ने,
 17. यस महाशाखालाई तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने ।

शाखाहरु:

 • जलवायु परिवर्तन शाखा
 • अनुकूलन शाखा
 • जलवायु प्रविधि विकास शाखा
 • उत्सर्जन मापन शाखा
 • स्वच्छ संयन्त्र शाखा