S.N. Title Group Published Date
1. नमूना कृषि वन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ Directives & Guidelines 2020-08-24   Download
2. आन्तरिक नियन्त्रण कार्यप्रणाली निर्देशिका, २०७७ Directives & Guidelines 2020-07-12   Download
3. स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना खाका, २०७६ Directives & Guidelines 2020-05-10   Download
4. Amendment on Working Procedures to Provinces for Conditional Grant's Program 2076 Directives & Guidelines 2019-12-23   Download
5. Working Procedures to Provinces for Conditional Grant's Program Directives & Guidelines 2019-11-26   Download
6. Program Working Procedures for Local Units (FY 2076/077) Directives & Guidelines 2019-11-12   Download
7. राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त याेजनाकाे लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयाेग गर्ने सम्वन्धी मापदण्ड सहितकाे कार्यविधि, २०७६ Directives & Guidelines 2019-09-03   Download
8. नेपाल वन निगम लिमिटेड प्रवन्ध पत्र Directives & Guidelines 2019-08-18   Download
9. वन पैदावार सङ्कलन तथा विक्री वितरण निर्देशिका २०७३ Directives & Guidelines 2019-01-13   Download
10. वन तथा भू-संरक्षण विभागको कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ Directives & Guidelines 2018-10-28   Download
11. सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनका लागि छनौट गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि, २०७५ Directives & Guidelines 2018-10-23   Download
12. सार्वजिनक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड २०७३ Directives & Guidelines 2017-01-22   Download
13. सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति कार्यविधि २०७३ Directives & Guidelines 2017-01-22   Download
14. वन दशक कार्यक्रमको कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि Directives & Guidelines 2018-05-16   Download
15. Climate Smart Village Procedure, 2073 Directives & Guidelines 2018-05-15   Download
16. राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ Directives & Guidelines 2018-05-15   Download
17. वन्यजन्तुबाट हुने क्षति राहत सहयोग निर्देशिका, २०६९ (दोस्रो संशोधन, २०७४) Directives & Guidelines 2018-05-15   Download
18. कृषि वन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७३ Directives & Guidelines 2018-05-15   Download
19. विदेशवाट काठ आयात गर्दा अपनाउनु पर्ने मापदण्ड, २०७३ Directives & Guidelines 2018-05-15   Download
20. वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको स्तरीय कार्य संचालन विधि Directives & Guidelines 2018-05-15   Download
21. भूकम्प पीडितहरुको लागि काठ उत्पादन, अापूर्ति र व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७२ Directives & Guidelines 2018-05-15   Download
22. वन (पाचाैं संशाेधन) नियमावली, २०७२ Directives & Guidelines 2018-05-15   Download
23. वन पैदावार वर्गीकरण मापदण्ड २०६८ Directives & Guidelines 2018-05-15   Download
24. अनुसन्धान कार्यिविधि Directives & Guidelines 2018-05-15   Download
25. आचार सहिता २०६९ Directives & Guidelines 2018-05-15   Download
26. व्यवसायिक उद्देश्यका लागि कवुलियती वन उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०६८ Directives & Guidelines 2018-05-15   Download
27. काठ/दाउरा संकलन, कटान, ढुवानी एवं घाटगद्दी व्यवस्थापन सम्वन्धी कोष संचालन विनियमावली,२०६३ Directives & Guidelines 2018-05-15   Download
28. सामुदायिक वनको निर्देशिका, २०५२ Directives & Guidelines 2018-05-15   Download
29. खोटो सङ्कलन(कार्यविधि) निर्देशिका, २०६४ Directives & Guidelines 2018-05-15   Download
30. वन विकास कोष स्थापना तथा संचालन कार्यविधि निर्देशिका, २०६४ Directives & Guidelines 2018-05-15   Download
31. जिल्ला वन पैदावार आपुर्ति समितिको कार्यविधि निर्देशिका, २०६३ Directives & Guidelines 2018-05-15   Download