S.N. Title Submitted By Published Date
1. EIA Study of Hotel Lhasa International Environment 2019-07-17 View Notice
2. EIA Study of Nupche Khola Hydropower project Environment 2019-07-15 View Notice
3. EIA Report of Mathillo Bhurundi Khola Hydro-power Project Environment 2019-07-15 View Notice
4. EIA Report of Sagu(Sorun) Khola HEP Environment 2019-07-15 View Notice
5. EIA Study of Num-Kimathanka Road, Sankhuwasabha District Environment 2019-07-15 View Notice
6. EIA of Purbanchal Cancer Hospital Forests 2019-07-10 View Notice
7. Comments and Suggestions on Climate change Vulnerability, Impact and Adaptation Assessment Forests 2019-07-05 View Notice
8. Comments and Suggestions on Program to Mitigate Climate Change in Nepal Forests 2019-07-05 View Notice
9. Comments and Suggestions on Nepal's GHG Inventory For Third National Communication to the UNFCCC Forests 2019-07-05 View Notice
10. सम्पत्ति विवरण दर्ता सम्बन्धमा । Forests 2019-07-02 View Notice
11. Environmental Impact Assessment (EIA) of Manipal College of Medical Sciences Environment 2019-07-01 View Notice
12. वृक्षारोपण वर्ष कार्यक्रम २०७६/७७ कार्यान्वयन सम्बन्धमा । Forests 2019-06-27 View Notice
13. रकमान्तर । Forests 2019-06-07 View Notice
14. निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । लेखा 2019-05-28 View Notice
15. निकासा सम्बन्धमा । लेखा 2019-05-28 View Notice
16. विश्व जैविक विविधता दिवसको नारा सम्बन्धमा । forests 2019-05-17 View Notice
17. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ वमोजिम सार्वजनिक गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सूचनाहरुको प्रकाशन । Forests 2019-05-17 View Notice
18. छात्रवृत्ति सम्बन्धमा । प्रशासन 2019-04-10 View Notice
19. समायोजन सम्बन्धमा । प्रशासन 2019-03-28 View Notice
20. खाता संचालन सम्बन्धमा । प्रशासन 2019-03-13 View Notice
21. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ वमोजिम सार्वजनिक गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सूचनाहरुको प्रकाशन । Forests 2019-03-11 View Notice
22. सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन । प्रशासन 2019-02-17 View Notice
23. अनिवार्य सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना । Forests 2019-02-07 View Notice
24. नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्च समूह,रा.प.द्वितीय श्रेणी देखि श्रेणी विहिनसम्मका कर्मचारीहरुको कायम गरिएको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-31 View Notice
25. नेपाल वन सेवा, ने.पा.वा.ला. समूह,रा.प.द्वितीय श्रेणी देखि श्रेणी विहिनसम्मका कर्मचारीहरुको कायम गरिएको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-31 View Notice
26. नेपाल वन सेवा, हात्तिसार समूह,रा.प.तृतीय श्रेणी देखि श्रेणी विहिनसम्मका कर्मचारीहरुको कायम गरिएको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-31 View Notice
27. नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह,रा.प.द्वितीय श्रेणी देखि श्रेणी विहिनसम्मका कर्मचारीहरुको कायम गरिएको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-31 View Notice
28. नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह श्रेणी विहिनको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-30 View Notice
29. नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह रा.प.अनं.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-30 View Notice
30. नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-30 View Notice
31. नेपाल वन सेवा, हात्तिसार, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-27 View Notice
32. नेपाल वन सेवा, नेसनल पार्क एण्ड वाईल्ड लाईफ समूह, रा.प.अनं.प्रमथ श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-27 View Notice
33. नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्ज समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-27 View Notice
34. नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-27 View Notice
35. नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कञ्जरभेशन समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-27 View Notice
36. नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-27 View Notice
37. नेपाल वन सेवा, नेसनल पार्क एण्ड वाईल्ड लाईफ समूह, रा.प.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-25 View Notice
38. नेपाल वन सेवा, नेसनल पार्क एण्ड वाईल्ड लाईफ समूह, रा.प.द्वितिय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-25 View Notice
39. नेपाल वन सेवा, हात्तिसार, रा.प.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-25 View Notice
40. नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्ज समूह, रा.प.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-25 View Notice
41. नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्ज समूह, रा.प.द्वितिय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-25 View Notice
42. नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-25 View Notice
43. नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.द्वितिय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-25 View Notice
44. नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कञ्जरभेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-25 View Notice
45. नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कञ्जरभेशन समूह, रा.प.द्वितिय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-25 View Notice
46. नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह रा.प.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-25 View Notice
47. नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह रा.प.द्वितिय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-25 View Notice
48. सूचना २०७५।१०।०८ वातावरण 2019-01-22 View Notice
49. सूचना २०७५।०९।२० प्रशासन 2019-01-04 View Notice
50. खाता संचालन सम्बन्धमा । Forests 2019-01-02 View Notice
51. वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ काे दफा १८(२) बमाेजिम हाल सम्म भएका कारबाहीहरुकाे बिबरण वाताारण 2018-12-10 View Notice
52. HCFC-22 ग्याँस आयात सिफारिस सम्बन्धी सुचना वाताारण 2018-12-10 View Notice
53. निर्देशिका कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रशासन 2018-12-02 View Notice
54. महाप्रवन्धक नियुक्तिका लागि गठित छनौट समितिको सूचना । प्रशासन 2018-11-26 View Notice
55. Request for Proposal forests 2018-11-20 View Notice
56. Call for nominations of experts – assessment of invasive alien species Environment 2018-11-14 View Notice
57. स्थायी नियुक्ति सम्बन्धमा । प्रशासन 2018-11-04 View Notice
58. कामकाज गर्न खटार्इएको बारे । प्रशासन 2018-10-30 View Notice
59. महाप्रवन्धक नियुक्तिका लागि गठित छनोट समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना । प्रशासन 2018-10-23 View Notice
60. रकमान्तर प्रशासन 2018-10-14 View Notice
61. कामकाज गर्न खटाउने बारे । प्रशासन 2018-09-26 View Notice
62. कामकाज गर्न खटाउने बारे । प्रशासन 2018-09-20 View Notice
63. कामकाज गर्न खटाइएको सम्बन्धमा । प्रशासन 2018-09-13 View Notice
64. स्वीकृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयन सम्बन्धमा । प्रशासन 2018-08-15 View Notice
65. कार्यालय खारेज सम्बन्धमा । प्रशासन 2018-08-13 View Notice
66. का.स.मू. फाराम सम्बन्धमा । प्रशासन 2018-08-12 View Notice
67. Draft of Technical Regulation on Toys Environment 2018-05-30 View Notice
68. नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान (२०७५) (कार्ययोजना) MOFE 2018-06-08 View Notice
69. वन तथा वातावरण क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाको स्थिति पत्र MOFE 2018-06-08 View Notice
70. विश्व वातावरण दिवस नारा 2018-05-27 View Notice
71. वढुवा सम्वन्धी सूचना MOFE 2018-05-16 View Notice
72. Call for nominations of experts for MOFE 2018-05-07 View Notice
73. माननीय मन्त्रीज्यूवाट स्वीकृत भएको कार्यक्रम MOFE View Notice
74. नेपाल राजपत्र(जिल्ला वन पैदावार अापूर्ति समिति गठन MOFE View Notice
75. काठ दाउरा उत्पादन सम्बन्धमा । MOFE View Notice
76. वन क्षेत्रको गुरूयोजना, २०४५- पुनरावलोकन संक्षिप्त प्रतिवेदन-२०७० MOFE View Notice
77. वन क्षेत्र गुरुयोजना,२०४५ पुनरावलोकन प्रतिवेदन -२०१४ MOFE View Notice