S.N. Title Submitted By Published Date
1. रकमान्तर प्रशासन 2018-10-14 View Notice
2. मौलाकाली केवलकार आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन वातावरण 2018-10-14 View Notice
3. खाता संचालन सम्बन्धमा । प्रशासन 2018-10-09 View Notice
4. खाता संचालन सम्बन्धमा । प्रशासन 2018-10-07 View Notice
5. कामकाज गर्न खटाउने बारे । प्रशासन 2018-09-26 View Notice
6. Career Opportunities Environment 2018-09-25 View Notice
7. कामकाज गर्न खटाउने बारे । प्रशासन 2018-09-20 View Notice
8. कामकाज गर्न खटाइएको सम्बन्धमा । प्रशासन 2018-09-13 View Notice
9. खारेज वा हस्तान्तरण वा गाभिएका कार्यालयहरुको श्रेस्ता, लेखापरीक्षण तथा बेरुजु व्यवस्थापन सम्बन्धमा । वन 2018-08-29 View Notice
10. स्वीकृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयन सम्बन्धमा । प्रशासन 2018-08-15 View Notice
11. कार्यालय खारेज सम्बन्धमा । प्रशासन 2018-08-13 View Notice
12. का.स.मू. फाराम सम्बन्धमा । प्रशासन 2018-08-12 View Notice
13. Draft of Technical Regulation on Toys Environment 2018-05-30 View Notice
14. सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन । प्रशासन 2018-07-12 View Notice
15. सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन । प्रशासन 2018-07-08 View Notice
16. नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान (२०७५) (कार्ययोजना) MOFE 2018-06-08 View Notice
17. वन तथा वातावरण क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाको स्थिति पत्र MOFE 2018-06-08 View Notice
18. विश्व वातावरण दिवस नारा 2018-05-27 View Notice
19. वढुवा सम्वन्धी सूचना MOFE 2018-05-16 View Notice
20. Call for nominations of experts for MOFE 2018-05-07 View Notice
21. माननीय मन्त्रीज्यूवाट स्वीकृत भएको कार्यक्रम MOFE View Notice
22. नेपाल राजपत्र(जिल्ला वन पैदावार अापूर्ति समिति गठन MOFE View Notice
23. काठ दाउरा उत्पादन सम्बन्धमा । MOFE View Notice
24. वन क्षेत्रको गुरूयोजना, २०४५- पुनरावलोकन संक्षिप्त प्रतिवेदन-२०७० MOFE View Notice
25. वन क्षेत्र गुरुयोजना,२०४५ पुनरावलोकन प्रतिवेदन -२०१४ MOFE View Notice