S.N. Title Submitted By Published Date
1. प्रेस व्यक्तत्व मिति २०७६।३।३० forest 2019-07-15 View Notice
2. IPCC Working Group II meets in Nepal to continue preparation of the Sixth Assessment Report Environment 2019-07-09 View Notice
3. Press release on National Plantation Day 2076 forests 2019-06-29 View Notice
4. World Day To Combat Disertification, 17 June 2019 Environment 2019-06-17 View Notice
5. खण्डन गरिएको । योजना 2018-10-14 View Notice
6. Press release 2075/06/05 सूचना अधिकारी 2018-09-21 View Notice
7. Press release 2075/03/18 प्रवक्ता 2018-07-02 View Notice
8. Press Release (WORLD DAY TO COMBAT DISSERTIFICATION (WDCD)) MOFE 2018-06-17 View Notice
9. Press Release 2074|09|12 MOFE View Notice
10. Press Release 2074|06|06 MOFE View Notice
11. Press Release 2074|03|22 MOFE View Notice
12. वढुवा सम्वन्धी सूचना MOFE 2018-05-31 View Notice
13. Call for nominations of experts for MOFE 2018-05-07 View Notice
14. notice 2074|12|26 MOFE View Notice
15. व्यवसायिक प्रयोजन लागि कबुलियती वन उपलब्ध गराउने सम्बन्धि प्रस्ताव अाह्वान वारेको सार्वजनिक सूचना MOFE View Notice
16. व्यवसायिक प्रयोजन लागि कबुलियती वन उपलब्ध गराउने सम्बन्धि प्रस्ताव अाह्वान वारेको सार्वजनिक सूचना MOFE View Notice
17. कर्मचारी निवेदन पेश गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी MOFE View Notice
18. संघीयतामा "संरचनाको प्रस्तावित खाका, २०७४ MOFE View Notice
19. खर्चको फाँटवारी MOFE View Notice
20. NDAC sub committee meeting 073/74 MOFE View Notice
21. Press Release 2073-12-21 MOFE View Notice
22. Press Release 2074-11-10 MOFE View Notice
23. Press Release (MDAC-FY 2074/75) MOFE View Notice
24. Press Release MDAC Fy 073-74 MOFE View Notice
25. Press Release 2073-06-20 MOFE View Notice
26. Press Release 2073-02-23 MOFE View Notice
27. Conducting Grand Cycle Rally MOFE View Notice
28. पत्रकार सम्मेलन MOFE View Notice
29. पारमणविक पदार्थ तथा जोखिम भत्ता व्यवस्थापन, NDT र सम्बन्धी MOFE View Notice
30. REA सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण MOFE View Notice
31. वार्षिक प्रगती समीक्षा २०७२ सम्बन्धि MOFE View Notice
32. Press Meeting MOFE View Notice
33. Message : World Environment Day June 5, 2015 MOFE View Notice