Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Singhdurbar, Kathmandu

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

S.No. Title Published Date Download
1 NAGOYA Protocol 2020-01-01
2 वन सम्वन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन 2019-12-20
3 वातावरण संरक्षण सम्वन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन 2019-12-20
4 अस्पतालबाट निष्काशन हुने फोहोर पानीको मापदण्ड सम्वन्धी सूचना 2019-11-14