S.N. Title Group Published Date
1. विनियोजन अध्यादेश, २०७८ Program and Plans 2021-06-22   Download
2. आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन Program and Plans 2021-06-22   Download
3. आ.ब. २०७७।७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना Program and Plans 2020-09-09   Download
4. आ.ब. २०७७।७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य Program and Plans 2020-08-12   Download
5. Policy and Program related to MoFE (FY 2077/78) Program and Plans 2020-07-03   Download
6. आ.ब. २०७७।७८ मा सञ्चालन गरिने वार्षिक विकास कार्यक्रम Program and Plans 2020-07-03   Download
7. काठमाण्डौ उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६ Program and Plans 2020-03-04   Download
8. Budget Speech (FY 2076/077) Program and Plans 2019-11-03   Download
9. Policy and Program related to MoFE (FY 2076/077) Program and Plans 2019-11-03   Download
10. Programs and Budget of FY 2076/077 Program and Plans 2019-11-03   Download
11. आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना Program and Plans 2019-11-03   Download
12. नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाको प्रस्तुति Program and Plans 2018-11-20   Download
13. Bijaysal Conservation Acion Plan for Nepal 2018-2022 Program and Plans 2018-07-03   Download