क्र.सं. शिर्षक ग्रुप प्रकाशित मिति
1. Final-Inventory of Lakes in Nepal (Main Report) प्रतिवेदन २०७७-१२-२०   डाउनलोड
2. EIA Report of Gothuwa-Kumber-Bethani-Nepaljung-Mankhola प्रतिवेदन २०७७-१२-२३   डाउनलोड
3. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्वन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्रतिवेदन २०७७-१२-१३   डाउनलोड
4. Final-Inventory of Lakes Report (Annexes) प्रतिवेदन २०७७-१२-०५   डाउनलोड
5. Second Nationally Determined Contribution (NDC) 2020 प्रतिवेदन २०७७-०९-१३   डाउनलोड
6. Baseline Assessment Report 2020 (EbA II) प्रतिवेदन २०७७-०७-०३   डाउनलोड
7. आ.व. २०७५/०७६ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रतिवेदन २०७७-०४-२८   डाउनलोड
8. जैविक विविधता महासन्धीको लागि छैठौं राष्ट्रिय प्रतिवेदन प्रतिवेदन २०७६-०९-०२   डाउनलोड
9. वन पैदावार प्राधिकरण स्थापना प्रतिवेदन प्रतिवेदन २०७५-०२-०१   डाउनलोड