क्र.सं. शिर्षक ग्रुप प्रकाशित मिति
1. Chronology of National Agroforestry Policy Development (2071-2076) नीति / रणनीति २०७७-०६-१५   डाउनलोड
2. राष्ट्रिय कृषि-वन नीति, २०७६ नीति / रणनीति २०७७-०६-१५   डाउनलोड
3. राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ नीति / रणनीति २०७६-०५-१७   डाउनलोड
4. राष्ट्रिय वातावरण नीति, २०७६ नीति / रणनीति २०७६-०४-०१   डाउनलोड
5. राष्ट्रिय वन नीति, २०७५ नीति / रणनीति २०७५-१२-२७   डाउनलोड
6. National Ramsar Strategy and Action Plan, Nepal 2018-2024 नीति / रणनीति २०७५-०३-१९   डाउनलोड
7. Forestry Sector Strategy (2016-25) नीति / रणनीति २०७५-०२-०२   डाउनलोड
8. सिमसार नीति, २०६९ नीति / रणनीति २०७५-०२-०२   डाउनलोड
9. जडिवुटी एवं गैरकाष्ठ वन पैदावार विकास नीति, २०६१ नीति / रणनीति २०७५-०२-०२   डाउनलोड