क्र.सं. शिर्षक ग्रुप प्रकाशित मिति
1. वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ राजपत्रहरु २०७७-०३-०२   डाउनलोड
2. नागोया अभिसन्धि राजपत्रहरु २०७६-०९-१६   डाउनलोड
3. वन सम्वन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन राजपत्रहरु २०७६-०९-०४   डाउनलोड
4. वातावरण संरक्षण सम्वन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन राजपत्रहरु २०७६-०९-०४   डाउनलोड
5. अस्पतालबाट निष्काशन हुने फोहोर पानीको मापदण्ड सम्वन्धी सूचना राजपत्रहरु २०७६-०७-२८   डाउनलोड