Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Singhdurbar, Kathmandu

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

S.No. Title Published Date Download
1 संरक्षित क्षेत्र भित्र भौतिक पुर्वाधारहरु निर्माण एवं संचालन सम्वन्धि कार्यनीति, 2065 2065-12-20
2 वन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० 2023-08-18
3 वन नियमावली, 2079 2022-07-03
4 वातावरण संरक्षण नियमावली, 2077 को अनुसूचीहरुमा हेरफेर 2021-05-27
5 CITES Regulation, 2076 2020-08-17
6 वातावरण संरक्षण नियमावली, 2077 2020-06-16
7 वातावरण संरक्षण ऐन, 2076 2019-11-06
8 वन ऐन, 2076 2019-11-06
9 नेपाल वन निगम लिमिटेड नियमावली 2019-08-18
10 शिवपुरी-नागार्जुन -राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली 2076 2019-06-30
11 सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, 2073 लाई संशोधन गर्न बनेको ऐेन (नेपाल राजपत्र भाग 2 मिति 2075।11।10) 2019-05-03
12 वातावरण संरक्षण ऐन, 2053 संशोधन गर्न बनेको ऐेन (नेपाल राजपत्र भाग 2 मिति 2075।6।2) 2019-05-03
13 नेपाल राजपत्र भाग 5 2075।8।3 (उद्याेगहरुलाइ खुलारुपमा फाेहाेर बाल्न प्रतिबन्ध लगाइएकाे सूचना ।) 2018-11-26
14 नेपाल राजपत्र भाग 3 2075।6।29 नेपाल सरकार वन नियमावली, 2051 को नियम 68 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही नियमावलीको अनुसूची-2,3,6 र 20 मा देहाय वमोजिम हेरफेर गरेको 2018-11-05
15 Hydropower Environmental Impact Assessment Manual 2018-09-25
16 नेपाल राजपत्र भाग 2 मिति 2074।1।10 सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्न बनेको ऐन व्यापारलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्न बनेको ऐन 2018-05-15
17 नेपाल राजपत्र भाग 2 मिति 2073।12।17(राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण(पाँचौ संशोधन) ऐेन, 2073) 2018-05-15
18 नेपाल राजपत्र भाग 2 मिति 2073।7।29(वन (दोस्रो संशोधन) ऐेन, 2073) 2018-05-15
19 सुनाखरी संकलन तथा खेती विकास (कार्यविधि) निर्देशिका, 2069 2018-05-15
20 राष्‍ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु स‍ंरक्षण ऐन 2029 2018-05-15
21 वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, 2063 2018-05-15
22 Nepal Biodiversity Strategy 2018-05-15
23 सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन 2018-05-15
24 सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन - 2065 2018-05-15
25 संरक्षित क्षेत्र भित्र भौतिक पुर्वाधारहरु निर्माण एवं संचालन सम्वन्धि कार्यनीति, 2065 2018-05-15