Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Singhdurbar, Kathmandu

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

S.No. Title Published Date Download
1 वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका, 2078 2022-04-20
2 EbA II कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, 2078 2021-12-06
3 जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम-2 (NCCSP2), कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, प्रदेशस्तर, 2078/079 2021-12-06
4 जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम-2 (NCCSP2), कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, स्थानीय तह, 2078 2021-12-06
5 प्रदेशहरुमा सञ्चालन गरिने सशर्त अनुदानका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन कार्यविधि, 2078 2021-10-07
6 ILaM कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, 2078 2021-10-08
7 जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनका लागि योजना तर्जुमा सम्बन्धी दिग्दर्शन, 2077 2021-07-27
8 आन्तरिक नियन्त्रण कार्य प्रणाली निर्देशिका 2077 2021-03-17
9 प्रदेशमा सञ्चालन हुने सशर्त कार्यक्रमको कार्यविधि, 2077 (संशोधन_11-3) तथा कार्यविधि, 2076 2021-02-24
10 प्रदेशमा सञ्चालन हुने सशर्त कार्यक्रमको कार्यविधि, 2077 (संशोधन) तथा कार्यविधि, 2076 2020-10-08
11 अनुकूलन आयोजना (EbA II) को कार्यान्वयन कार्यविधि, 2077 2020-10-07
12 नमूना कृषि वन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, 2077 2020-08-24
13 आन्तरिक नियन्त्रण कार्यप्रणाली निर्देशिका, 2077 2020-07-12
14 स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना खाका, 2076 2020-05-10
15 Amendment on Working Procedures to Provinces for Conditional Grant's Program 2076 2019-12-23
16 Working Procedures to Provinces for Conditional Grant's Program 2019-11-26
17 Program Working Procedures for Local Units (FY 2076/077) 2019-11-12
18 राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त याेजनाकाे लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयाेग गर्ने सम्वन्धी मापदण्ड सहितकाे कार्यविधि, 2076 2019-09-03
19 नेपाल वन निगम लिमिटेड प्रवन्ध पत्र 2019-08-18
20 वन पैदावार सङ्कलन तथा विक्री वितरण निर्देशिका 2073 2019-01-13
21 वन तथा भू-संरक्षण विभागको कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि 2075 2018-10-28
22 सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनका लागि छनौट गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि, 2075 2018-10-23
23 सार्वजिनक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड 2073 2017-01-22
24 सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति कार्यविधि 2073 2017-01-22
25 वन दशक कार्यक्रमको कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि 2018-05-16
26 Climate Smart Village Procedure, 2073 2018-05-15
27 राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि 2074 2018-05-15
28 वन्यजन्तुबाट हुने क्षति राहत सहयोग निर्देशिका, 2069 (दोस्रो संशोधन, 2074) 2018-05-15
29 कृषि वन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि 2073 2018-05-15
30 विदेशवाट काठ आयात गर्दा अपनाउनु पर्ने मापदण्ड, 2073 2018-05-15
31 वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको स्तरीय कार्य संचालन विधि 2018-05-15
32 भूकम्प पीडितहरुको लागि काठ उत्पादन, अापूर्ति र व्यवस्थापन निर्देशिका, 2072 2018-05-15
33 वन (पाचाैं संशाेधन) नियमावली, 2072 2018-05-15
34 वन पैदावार वर्गीकरण मापदण्ड 2068 2018-05-15
35 अनुसन्धान कार्यिविधि 2018-05-15
36 आचार सहिता 2069 2018-05-15
37 व्यवसायिक उद्देश्यका लागि कवुलियती वन उपलब्ध गराउने कार्यविधि 2068 2018-05-15
38 काठ/दाउरा संकलन, कटान, ढुवानी एवं घाटगद्दी व्यवस्थापन सम्वन्धी कोष संचालन विनियमावली,2063 2018-05-15
39 सामुदायिक वनको निर्देशिका, 2052 2018-05-15
40 खोटो सङ्कलन(कार्यविधि) निर्देशिका, 2064 2018-05-15
41 वन विकास कोष स्थापना तथा संचालन कार्यविधि निर्देशिका, 2064 2018-05-15
42 जिल्ला वन पैदावार आपुर्ति समितिको कार्यविधि निर्देशिका, 2063 2018-05-15