Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Singhdurbar, Kathmandu

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

S.No. Title Published Date Download
1 वन पैदवारको संकलन , कटान, उपभोग, ओसारपसार र बिक्रि वितरण वा विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध गरिएको र बदेललाई हानीकारक बन्यजन्तु घोषणा गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सूचना 2023-11-24
2 उद्योगहरुलाई खुलारुपमा फोहोर जलाउन प्रतिबन्ध सम्वन्धी सूचना 2022-12-29
3 वातावरणीय मापदण्ड तथा सम्वन्धित सूचनाहरुको सँगालो 2022-12-14
4 चालिस माईक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिक झोला ... प्रतिवन्ध सम्वन्धी सूचना 2022-10-09
5 प्लाष्टिकजन्य फूलगुच्छाको उत्पादन ........ पूर्णरुपमा रोक लगाउने सम्वन्धी सूचना 2022-07-28
6 NAGOYA Protocol 2020-01-01
7 वन सम्वन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन 2019-12-20
8 वातावरण संरक्षण सम्वन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन 2019-12-20
9 अस्पतालबाट निष्काशन हुने फोहोर पानीको मापदण्ड सम्वन्धी सूचना 2019-11-14