Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Singhdurbar, Kathmandu

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

S.No. Title Published Date Download
1 प्लाष्टिक झोला प्रतिवन्ध सम्वन्धी कार्ययोजना, 2078 2022-02-13
2 विनियोजन ऐन, 2078 2021-10-19
3 नेपालको वन तथा वातावरण क्षेत्र सुधारको रणनीतिक कार्ययोजना 2078 2021-10-18
4 आ.व. 2078/79 को वार्षिक बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना 2021-09-02
5 विनियोजन अध्यादेश, 2078 2021-06-22
6 आ.ब. 2077।78 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना 2020-09-09
7 काठमाण्डौ उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, 2076 2020-03-04
8 आर्थिक वर्ष 2076।077 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना 2019-11-03
9 Bijaysal Conservation Acion Plan for Nepal 2018-2022 2018-07-03