Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Singhdurbar, Kathmandu

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

S.No. Title Published Date Download
1 आर्थिक वर्ष 2078।79 को बजेट कार्यान्वयन संशोधित मार्गदर्शन 2021-10-19
2 आ.ब. 2077।78 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य 2020-08-12
3 Policy and Program related to MoFE (FY 2077/78) 2020-07-03
4 Policy and Program related to MoFE (FY 2077/78) 2020-07-03
5 आ.ब. 2077।78 मा सञ्चालन गरिने वार्षिक विकास कार्यक्रम 2020-07-03
6 Budget Speech (FY 2076/077) 2019-11-03
7 Policy and Program related to MoFE (FY 2076/077) 2019-11-03
8 Programs and Budget of FY 2076/077 2019-11-03